05.06.2017

ARSA SATIŞ İLANI

YENİ ADANA İMAR İNŞAAT TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

1-) Mülkiyeti şirketimize ait veya hissedar olduğumuz Adana ili, Sarıçam İlçesinde bulunan aşağıda mahallesi, parsel numarası, alanı, muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

a-) Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Sarıçam ilçesi, Sofulu Mahallesi, 1368 Ada 3 parselde bulunan 5.180,00 m² yüz ölçümlü konut imarlı arsanın muhammen bedeli (KDV Hariç) 4.144.000,00 TL dir.

 

b-) Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Sarıçam ilçesi, Sofulu Mahallesi, 1368 Ada, 4 parselde bulunan 5.180,00 m² yüz ölçümlü konut imarlı arsanın muhammen bedeli (KDV Hariç) 4.144.000,00 TL dir.

 

c-) Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Sarıçam ilçesi, Sofulu Mahallesi, 1368 Ada 5 parselde bulunan 5.180,00 m² yüz ölçümlü konut imarlı arsanın muhammen bedeli (KDV Hariç) 4.144.000,00 TL dir.

 

d-) Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Sarıçam ilçesi, Sofulu Mahallesi, 1368 Ada 6 parselde bulunan 5.180,00 m² yüz ölçümlü konut imarlı arsanın muhammen bedeli (KDV Hariç) 4.144.000,00 TL dir.

 

2-) Arsa satış ihalesi 16/06/2017 Cuma günü, Saat :14.00 da Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No:2/1 Çukurova/ADANA adresinde yapılacaktır.  İstekliler İhale ye ilişkin bilgileri şirketimiz ihale servisinde görebilir ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve eklerini 50 (Elli) TL ücret karşılığında satın alabilirler.

 

3-) Geçici teminat Muhammen bedelin %3 ü olup, süresi ihale tarihi itibariyle 30 takvim günüdür.

 

4-) Satış yapılacak taşınmazlar için satış bedeline ilave olarak %18 KDV tahsil edilecektir.

 

6-) Satış kararı, ihale karar tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde Yönetim Kurulunca onaylanacak veya iptal edilecektir.

 

7-) Satış bedeli, İhale kararın tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde %25 peşin,  bakiye ise    1(Bir) ay arayla , 3 (üç) eşit taksitte tahsil edilecektir.

 

8-) Şirketimiz 2886 Sayılı Devlet İhale kanuna tabii olmayıp satış ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

 

10-) Tapu ferağı ve satıştan doğacak her türlü vergi, harç ve diğer masraflar alıcıya aittir.

 

11-) Alıcılar birden fazla ada parsel için geçici teminatı yatırmak şartıyla teklif verebilir.

 

11-İSTENİLEN BELGELER

 

11-1)Gerçek Kişiler

a) Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)

b)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanması gerekmektedir)

c) Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Nüfus Cüzdan,

e) Adres beyanı,

f) İmza beyanı, Alıcı adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda vekaletname, ve imza beyanı,

 

11-2)Tüzel Kişiler

 

a) Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanması gerekmektedir)

c) Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Ticaret Sicil Gazetesi,

e) Vergi Levhası,

f) İmza Sirküsü, tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda vekaletname ve imza beyanı,

g) Oda kayıt Belgesi

 

 

13-) İhaleye katılmak isteyenler 16/06/2017 Cuma günü, Saat :14.00 e kadar 11.Maddede istenen belgeleri Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No:2/1 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Şirketimiz Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş. Yazı İşleri Evrak kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanlar İhale tarihi olan 16/06/2017 Cuma günü, saat :14:00 de Şirketimiz toplantı salonunda hazır bulunacaklardır. Evrakların kontrolü neticesinde ihaleye katılabilecek Alıcıların tespiti yapılacak olup, kapalı teklif ve açık artırma usulü ihale gerçekleştirilecektir.

14-) İhale ilanında ve yürütümünde oluşabilecek her türlü anlaşmazlıklarda ADANA Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

 

 

 

Adres  : Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No:2/1 Çukurova/ADANA

Tel       : 444 13 07 - 0 322 881 00 13