ARSA SATIŞ İLANI

ARSA SATIŞ İLANI

YENİ ADANA İMAR İNŞAAT TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1-) Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Çukurova ilçesi ve Adana ili, Yüreğir ilçesinde bulunan aşağıda mahallesi, Ada ve parsel numarası, alanı, imar durumu ve muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar açık teklif ve açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

a-) Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Çukurova ilçesi, Karahan Mahallesi, 11727 Ada 6 parselde bulunan 41.380,00 m² yüz ölçümlü ticari imarlı arsanın muhammen bedeli (KDV Hariç) 30.000.500,00 TL dir.

b-) Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 11394 Ada, 3 parselde bulunan 5.226,00 m² yüz ölçümlü ticari imarlı arsanın muhammen bedeli (KDV Hariç) 3.788.850,00 TL dir.

2-) Arsa satış ihalesi 25/11/2016 Cuma, Saat :14.00 da Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No:2/1 Çukurova/ADANA adresinde yapılacaktır.

3-) Geçici teminat Muhammen bedelin %6 sı olup, süresi ihale tarihi itibariyle 120 takvim günüdür. Tapu ferağının geçici teminatın süresinden erken verilmesi durumunda, teminat iade edilecektir.

4-) Satış yapılacak taşınmazlar için fatura kesilecek ve satış bedeline ilave olarak %18 KDV tahsil edilecektir.

5-) Satışı yapılan taşınmazlardan 1. Maddenin (a) ve (b) bentlerinde bulunan arsaların teminatları ayrı yatırılıp, satışı ayrı yapılacaktır.

6-) Satış kararı karar tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Yönetim Kurulunca onaylanacak veya iptal edilecektir.

7-) Satış bedeli kararın tebliğinden itibaren;

1.Maddenin (a) bendi

Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Çukurova ilçesi, Karahan Mahallesi, 11727 Ada 6 parselde bulunan 41.380,00 m² yüz ölçümlü ticari imarlı arsanın muhammen bedeli (KDV Hariç) 30.000.500,00 TL olup, satış bedeli 1 taksit kararın tebliğinden itibaren 10 takvim günü içerisinde kalanı birer ay arayla 2 eşit taksitte nakden tahsil edilecek ve tapu ferağı verilecektir.

1.Maddenin (b) bendi;

Mülkiyeti şirketimize ait Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 11394 Ada, 3 parselde bulunan 5.226,00 m² yüz ölçümlü ticari imarlı arsanın muhammen bedeli (KDV Hariç) 3.788.850,00 TL satış bedeli kararın tebliğinden itibaren 10 takvim günü içerisinde nakden tahsil edilecek ve taşınmazın üzerinde bulunan Şekerbank lehine bulunan ipotek fek edilerek tapu ferağı verilecektir.

8-) Satış kararından sonra 7.Maddede belirtilen ödeme planına uymayan Alıcının teminatı ve ödediği para irad kaydedilecektir.

9-) Şirketimiz 2886 Sayılı Devlet İhale kanuna tabii olmayıp satış ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

10-) Tapu ferağı ve satıştan doğacak hertürlü vergi, harç ve diğer masraflar alıcıya aittir.


11-İSTENİLEN BELGELER

11-1)GERÇEK KİŞİLER

11-1.a) Nüfus Cüzdan,

11-1.b) Adres beyanı,

11-1.c) İmza beyanı, Alıcı adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda vekaletname, ve imza beyanı,

11-1.d) Geçici teminat için Banka Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın Şirket hesaplarına yatırıldığına dair makbuz.


11-İSTENİLEN BELGELER

11-2)TÜZEL KİŞİLER

11-2.a) Ticaret Sicil Gazetesi,

11-2.b) Vergi Levhası,

11-2.c) İmza Sirküsü, tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda vekaletname ve imza beyanı,

11-2.d) Oda kayıt Belgesi

11-2.e) Geçici teminat için Banka Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın Şirket hesaplarına yatırıldığına dair makbuz.

12-) İhaleye katılmak isteyenler,  25/11/2016 Cuma, Saat :14.00 e kadar 11.Maddede istenen belgeleri Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No:2/1 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Şirketimiz Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş. Yazı İşleri Evrak kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanlar İhale tarihi olan 25/11/2016 saat :14:00 de Şirketimiz toplantı salonunda hazır bulunacaklardır. Evrakların kontrolü neticesinde ihaleye katılabilecek Alıcıların tespiti yapılacak olup, açık teklif ve açık artırma usulü ihale gerçekleştirilecektir.

13-) İhale ilanında ve yürütümünde oluşabilecek hertürlü anlaşmazlıklarda ADANA Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

14-) Satışı İhale edilen taşınmazlarla ilgili genel bilgi niteliğindeki tapu kaydı ve imarına ait belgeler Şirketimiz İhale İşleri ve Tapu İşleri Biriminde görülüp temin edilebilir. Ayrıca satışı İhale edilen taşınmazlarla ilgili imar durumu hakkındaki bilgiler ilgili Belediyelerden temin edilebilir.

 

 

Adres    : Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No:2/1 Çukurova/ADANA

Tel    : 444 13 07 - 0 322 881 00 13