KİRAMA İLANI

2263 ADA 2 PARSEL C BLOK (Sosyal Tesis) KİRAMA İLANI
YENİ ADANA İMAR İNŞAAT TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN

1)Mülkiyeti Şirketimize ait olan Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi, 2263 ada 2
parsel C Blok Sosyal tesis3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2) Söz konusu yerin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Şirketimizin
İhale işleri Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.
3)İhale Şirketimizin İhale işleri Müdürlüğünde 15.03.2018 tarihinde saat:16:00’da Kapalı
Teklif Alma ve Açık Arttırma usulüyle yapılacaktır.
4) Sosyal tesis 1 (bir) yıllık kira muhammen bedeli 140.400,00 TL+KDV, geçici teminat
4.212,00 TL‘dir. Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.Bir Yıllık İhale bedeli
üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.
5)İsteklilerden istenen belgeler;
a)Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),
b)Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını (vergi
levhasını), İmza sirküsü, Oda kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini bildirmeleri,
c)Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)
d)İsteklinin telefon, faks, varsa elektronik posta adresi,
e)Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
6)Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifler ilanda
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelen
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7)İhale kararlarının müşteriye tebliğinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde müşteri, kesin
teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve sözleşmenin notere tescili gereken hallerde
notere tescil ettirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.
8)İhale sonucunda bütün vergi, resmi harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider
kiracıya ait olup; kiracı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
9)İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, üst yönetici tarafından 7 gün içerisinde
onaylanır veya iptal edilir.
10)İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
11)Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhtilaf halinde Adana
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12)Kiralama ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak
hazırlayacakları ihale zarfını 15.03.2018 günü saat:16:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne
alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
13) Doküman bedeli 50,00 TL.( Elli TL.) dir
14)İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İlan Olunur.

YENİ ADANA İMAR İNŞ. TİC. A.Ş.
Tel: 0 322 881 00 13- 444 13 07