Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi  (“İşyeri”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres         : Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sk. No:2/1 01360 Çukurova/ADANA

Telefon      : 444 1 307

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır), tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci ve ziyaretçilere ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 1. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 2. Din bilgisi / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 3. İletişim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 4. Kimlik / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası
 5. Mesleki deneyim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 6. Finans / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 7. Sağlık bilgileri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmetin ifası
 8. Özlük / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 9. Fiziksel mekân güvenliği / Fiziksel mekân güvenliğinin temini

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 2. İletişim / Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 3. Finans / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 4. Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir
 5. Sağlık bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
 6. Fiziksel mekân güvenliği / Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 7. Özlük / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır), tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:

 1. Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla
 2. Çalışan adayının özgeçmişi, ilgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi veya e-posta benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla
 3. Tedarikçi yetkilisi ve çalışanına ait kişisel veriler otomatik olmayan yöntemlerle
 4. Müşterilere ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla
 5. Ziyaretçilere ve potansiyel ürün hizmet alıcılarına ait kişisel veriler sözlü olarak beyan edilmesi yoluyla

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/f ve 2/h fıkraları için aşağıdadır:

f. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 2/c, 2/d, 2/h fıkraları için aşağıdadır:

g. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2/a, 2/b ve 2/e fıkrası için hukuki sebep açık rıza alınmasıdır.

2/g fıkrası için ise hukuki sebep açık rıza alınması ile İSG süreç ve hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesidir.

2/i fıkrası için ayrıca, herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması sebebi de mevcuttur.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 1. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 2. Din bilgisi / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 3. İletişim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Müşteriden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 4. Kimlik / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Müşteriden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 5. Mesleki deneyim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 6. Finans / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 7. Sağlık bilgileri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işlenen verilerde iş ilişkisi sona erdikten sonra 15 yıl / Müşteriden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 8. Askerlik durumu / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 9. Özlük / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 10. Fiziksel mekân güvenliği / 26 gün
 11. Özgeçmiş / Elde edilmesinden itibaren 10 yıl, İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi